"ساعت بیولوژیک" علت بدخوابی و بدغذایی بچه ها!

Tuesday، ۳ Amordaad ۱۴۰۲

ساعت بیولوژیک یعنی اینکه بدن کودک به چه روندی عادت دارد.

در اکثر کودکان ساعت خواب، بیداری، ناهار، شام و میان وعده ها یکسان است. پ

پس اگر این ساعت ها به درستی انتخاب نشوند یک روند اشتباه هر روزه تکرار میشود و طبیعتا این موضوع بر روی رشد فکری و جسمی کودک تاثیر نامطلوبی خواهد داشت.

ساعت بیولوژیک بدن بطور مستقیم بر روی ترشح هورمون ها تاثیر گذار است و همانطور که میدانید خوشحالی، غم، گرسنگی و تشنگی، خواب و بیداری، اضطراب، همه تحت تاثیر هورمون ها هستند.

بنابراین طبیعی است کودکانی که ساعت بیولوژیک صحیحی ندارند، یعنی صبح ها به موقع بیدار نمی شوند، شبها به موقع نمی خوابند و ساعت صبحانه و ناهار و شام درستی ندارند، به مرور دچار بی حوصلگی و پرخاشگری، بی اشتهایی و کمبود وزن، بی خوابی و اضطراب بشوند.

برای تنظیم ساعت بیولوژیک بهتر است از تنظیم ساعت شام شروع کنید.

بهترین ساعت شام برای کودکان در 6 ماه اول سال تا قبل از ساعت 8:30 و در 6 ماه دوم ساعت 8 شب می باشد. به این ترتیب کودک آماده خواب می شود.

ساعت خواب شب که تنظیم باشد، صبح ها به موقع از خواب بیدار می شوند (8 الی 9 صبح)

ظهرها به اندازه میخوابند (12 الی 14 ظهر)

و زمان کافی برای مصرف وعده های اصلی و میان وعده ها نیز وجود خواهد داشت.

به این ترتیب هورمون ها، از جمله هورمون رشد، به بهترین شکل ترشح خواهد شد و در نتیجه رشد جسمی و فکری کودک نرمال خواهد بود.

زهرا بابایی

کارشناس ارشد تغذیه و رژیم درمانی کودکان